REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ „DIETETYKWSZCZECINIE.PL”

SPIS TREŚCI:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. DEFINICJE

III. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

V. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

VI. ZAMÓWIENIE

VII. DOSTAWA

VIII. PŁATNOŚCI

IX. RĘKOJMIA I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

XII. USŁUGI DODATKOWE

XIII. PRAWA AUTORSKIE

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Jakub Piotrowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: Dietetyk w Szczecinie Jakub Piotrowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, al. pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, NIP 9552197382, REGON 321457231, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; numer telefonu: 609492936, zwany dalej „Dietetykwszczecinie” lub „Usługodawcą”, ustala niniejszy Regulamin korzystania ze Strony internetowej za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.dietetykwszczecinie.pl (zwany dalej „Regulaminem”).

2. Niniejszy Regulamin określa sposób sprzedaży, zasady i warunki techniczne zamawiania Usług poprzez Stronę internetową dietetykwszczecinie.pl (zwanym dalej „Stroną internetową”) za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.dietetykwszczecinie.pl.

3. Każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryny Strony internetowej pod adresem https://www.dietetykwszczecinie.pl/regulamin.html, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych na Stronie internetowej.

6. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

II. DEFINICJE

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

Administrator Danych Osobowych – Jakub Piotrowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: Dietetyk w Szczecinie Jakub Piotrowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, al. pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, NIP 9552197382, REGON 321457231, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; numer telefonu: 609492936, zwany dalej „Dietetykwszczecinie” lub „Usługodawcą”, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dział Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Usługodawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu: 609492936 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dostarczenie – oznacza dostarczenie przez Usługodawcę Klientowi zamówionych przez niego Usług określonych w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała Zamówienia Usługi za pośrednictwem Strony internetowej.

Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Jakuba Piotrowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą: Dietetyk w Szczecinie Jakub Piotrowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, al. pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, NIP 9552197382, REGON 321457231, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; numer telefonu: 609492936, zwanego dalej „Dietetykwszczecinie” lub „Usługodawcą”, dostępny na Stronie internetowej: www.dietetykwszczecinie.pl.

Usługodawca - Jakub Piotrowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: Dietetyk w Szczecinie Jakub Piotrowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, al. pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, NIP 9552197382, REGON 321457231, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; numer telefonu: 609492936, zwany dalej „Dietetykwszczecinie” lub „Usługodawcą”, który jest właścicielem Strony internetowej.

Strona internetowa lub Witryna – strona internetowa na której Usługodawca oferuje świadczone przez siebie Usługi dostępna pod adresem: www.dietetykwszczecinie.pl.

System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Usługa Newsletter - polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wyraźnie wyodrębnionej informacji o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy.

Umowa o świadczenie usług – oznacza umowę zawartą przez Usługodawcę z Klientem, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie, Formularz Zamówienia – oznacza złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Usług prezentowanych na Stronie internetowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

III. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony internetowej Usługi polegające na:

1.1. odpłatnym świadczeniu Usług prezentowanych na Stronie internetowej Usługodawcy;

1.2. bezpłatnym przesyłaniu Newslettera do Klientów;

2. Usługodawca jest uprawniony do zamieszczania na Stronie internetowej informacji o promocjach w zakresie świadczonych Usług.

3. Wysokość opłat pobieranych przez Usługodawcę z tytułu odpłatnego świadczenia Usług, określa cena prezentowana na Stronie internetowej przy każdej z Usług.

IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Strony internetowej, Klienci powinni dysponować:

1.1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

1.2. przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies;

1.3. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).

2. Korzystanie ze Strony internetowej może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

3. Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt IV wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze Strony internetowej.

V. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnie w siedzibie Usługodawcy.

2. Usługodawca świadczy usługi na terenie Polski.

3. Zamieszczone na Stronie internetowej informacje o Usługach pochodzą od Usługodawcy.

4. Ceny Usług prezentowane na Stronie internetowej są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają informacji odnośnie innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową o świadczenie usług, a o których Klient będzie poinformowany przy składaniu Zamówienia.

5. Podane ceny są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, dostępnych na Stronie internetowej oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem pkt V ust. 5 powyżej Regulaminu.

7. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Usługodawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.

8. Umowa o świadczenie usług zawierana jest między Klientem a Usługodawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia przez Usługodawcę.

9. Miejscem zawarcia Umowy o świadczenie usług jest siedziba Usługodawcy.

10. Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Strony internetowej.

11. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

12. Zabrania się korzystania ze Strony internetowej w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Strony internetowej treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.

13. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Strony internetowej wyłącznie na własny użytek.

14. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

VI. ZAMÓWIENIE

1. Aby złożyć Zamówienie Klient wybiera Usługi prezentowane na Stronie internetowe, po czym umieszcza je w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „Dodaj do koszyka”.

2. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz kontrolować wartość Zamówienia.

3. Klient może anulować Zamówienie po dodaniu Produktu do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego określeniem „Usuń”.

4. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient:

4.1. wypełnia dane dotyczące: imienia i nazwiska, kraju pochodzenia, miasta, kodu pocztowego, adresu, adresu e-mail, telefonu; w przypadku przedsiębiorców: nazwy firmy oraz numeru NIP;

4.2. wybiera formę płatności;

4.3. uzyskuje możliwość wpisania w oknie swoich uwag, sugestii, pytań dotyczących Zamówienia;

4.4. zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu;

4.5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;

4.6 może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych oraz zgodę na otrzymywanie Newslettera.

5. W kolejnym etapie Klient przechodzi do wirtualnej kasy, gdzie poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „Kupuję i płacę” Zamówienie zostaje przesłane na adres mailowy Usługodawcy.

6. Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia po dokonaniu przez Klienta płatności, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni, co nie ma jednak wpływu na te Zamówienia, które zostały złożone przed datą poinformowania przez Usługodawcę o dniach wolnych. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień będą publikowane na Stronie internetowej.

8. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, bądź też z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

VII. DOSTAWA

1. Sprzedawca realizuje Dostawę Usługi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna.

3. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Usługę będącą przedmiotem umowy bez wad.

4. Usługodawca realizuje Usługę i dostarcza ją Klientowi w terminie do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danej Usługi lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

5. Początek biegu terminu Dostawy Usługi do Klienta liczy się, przy wyborze sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Usługodawcy.

6. Zamówiona Usługa jest dostarczana do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia.

7. Sprzedawca dołącza do Dostawy rachunek obejmujący dostarczane pozycje Zamówienia.

VIII. PŁATNOŚCI

1. Klient płaci za zakupioną Usługę poprzez płatność przelewem elektronicznym, realizowanym przez podmiot zewnętrzny z którym współpracuje Usługodawca (płatność internetowa), tj. PayU S.A. ul.Grunwaldzka 182 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495 tel. +48 61 630 60 05 (obsługa telefoniczna w dni robocze w godzinach 8.00-20.00)

2. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.

IX. RĘKOJMIA I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Usługę wolną od wad fizycznych i prawnych i ponosi on odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Usługa posiada wadę fizyczną lub prawną.

2. Jeśli zakupiona Usługa posiada wadę, Klient ma prawo:

2.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i  bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Usługę wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Usługa był już wymieniona przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Usługi na wolną od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Usługi na wolną od wad albo zamiast wymiany Usługi żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w  sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w  porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.

2.2. żądać wymiany Usługi wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Usługę wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Usługi wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w  porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy, a koszt dostarczenia pokrywa Usługodawca.

4. Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mail Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie listem poleconym na adres: Dietetyk w Szczecinie Jakub Piotrowski, pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.

7. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;

7.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podawania przyczyny.

2. Klient odstępuje od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem Strony internetowej.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Dietetyk w Szczecinie Jakub Piotrowski, pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli natomiast Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Klientowi będącemu Konsumentem, zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku, w którym Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie usług ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

2.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

2.2. utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy;

2.3. szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy;

2.4. szkody powstałe wskutek korzystania ze Strony internetowej przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

2.5. działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Klientów, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę.

XII. USŁUGI DODATKOWE

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów dodatkową usługę w postaci Newslettera.

2. Usługa dodatkowa jest świadczona nieodpłatnie, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przez czas nieoznaczony.

3. Usługa dodatkowa jest świadczona dla Klientów, którzy wprowadzili adres swojej poczty elektronicznej oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wyraźnie wyodrębnionej informacji o nowych Usługach w ofercie Usługodawcy.

5. Każdy Newsletter zawiera informację o nadawcy, temat wiadomości oraz informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z Newslettera.

6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypisując się z subskrypcji. Wypisanie z subskrypcji jest możliwe za pomocą odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

XIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu internetowego należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.

2. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Stronie internetowej (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Stronie internetowej wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi na Stronie internetowej, zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie powyższych danych i materiałów w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi aktualnych Klientów przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wyrejestrowania Klienta z bazy Klientów. Nie powiadomienie Usługodawcy przez Klienta przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Usługodawcy.

4. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Klientami Umów o świadczenie usług.

8. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:

8.1. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności i stosowania plików cookies

8.2. Załącznik nr 2 - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi;

8.3. Załącznik nr 3 – Formularz odstąpienia od umowy.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2016 ZAŁACZNIK NR 1 Polityka Prywatności i stosowania plików „cookies”

I. PLIKI „COOKIES”

1. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Klientów z Systemu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony internetowej Systemu na urządzeniach końcowych Klientów.

3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

4. Każdy Klient może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies”. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Systemu.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.1. dostosowania zawartości Stron internetowych Systemu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.3. utrzymania sesji Klienta.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

6.1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron internetowych Systemu;

6.2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony internetowej itp.;

6.3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne za pośrednictwem Systemu.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych Klientów jest Jakub Piotrowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: Dietetyk w Szczecinie Jakub Piotrowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, al. pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, NIP 9552197382, REGON 321457231, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; numer telefonu: 609492936.

2. Baza danych Klientów została zgłoszona Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

3. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Systemu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

5.1. nazwisko i imiona;

5.2. adres zamieszkania;

5.3. adres poczty elektronicznej;

5.4. numer telefonu.

6. Usługodawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne do świadczenia Usługi za pośrednictwem Systemu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

7. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi (dane eksploatacyjne):

7.1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego punktu;

7.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;

7.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

7.4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług.

8. Wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że dba o bezpieczeństwo danych osobowych, o czym świadczy fakt wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy. Ponadto, połączenie z Systemem Usługodawcy jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL (Comodo PositiveSSL).

9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Klient realizuje to uprawnienie przesyłając stosowne oświadczenie na następujący adres e-mail Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Klient jest obowiązany podać adres e-mail, którym się posłużył, jak również podać link do treści, które zamieścił w Systemie.

10. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

11. Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie Usług oraz innych celów wskazanych w  Regulaminie, tj.: 11.1. PayU S.A. ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495 tel. +48 61 630 60 05 będącego podmiotem obsługującym płatności elektroniczne w ramach Systemu;

12. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości oraz innym organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

13. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klient może dokonać wyboru czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Usługodawcy i udostępniać informacje o sobie. Podanie danych osobowych Usługodawcy  jest dobrowolną decyzją Klienta i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje Konto w całości lub części.

15. Usługodawca zastrzega prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” na Stronie internetowej Systemu.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi Usługodawca, stosownie do art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z  usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Informacja dotyczy zagrożeń potencjalnych, które jednak powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do potencjalnych zagrożeń można zaliczyć:

1) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

2) możliwość działania szkodliwego oprogramowania;

3) możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;

4) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;

5) możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy, konie trojańskie czy robaki;

Usługodawca zaleca, aby każdy Klient dbał o bezpieczeństwo własnego komputera, poprzez stosowanie programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall.

Usługodawca, zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, iż funkcja i  cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w Polityce prywatności oraz stosowania plików „cookies”.

ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.