Aktywność fizyczna w Polsce - raport

B2ap3 Thumbnail Od Jak Dawna Cwiczysz

[raport] Aktywność fizyczna w Polsce

Ankieta dotycząca aktywności fizycznej przeprowadzona została wśród czytelników mojego bloga oraz subskrybentów profilu na portalu społecznościowym Facebook. Miała na celu zbadanie profilu przeciętnej osoby uprawiającej aktywność fizyczną – płci, wieku, miejsca zamieszkania, najczęściej uprawianych aktywności, częstotliwości uprawiania aktywności, szybkości osiągania efektów, zależności pomiędzy częstotliwością ćwiczeń a osiąganymi efektami, czy motywacji do podjęcia i kontynuowania form ruchu. Poniższe wyniki odzwierciedlają wszystkie te założenia.

Ankieta była dostępna online i została przeprowadzona w głównej mierze wśród osób aktywnych fizycznie. Ankieta była złożona zarówno z pytań zamkniętych, jak i jednego pytania otwartego. Ogółem ankietę wypełniło 122 osób z całej Polski.

Płeć

Spośród osób, które wypełniły ankietę przewagę stanowiły kobiety (90 kobiet, które stanowią 75 % respondentów). Tak dużą przewagę kobiet można tłumaczyć tym, że kobiety są bardziej skłonne do dzielenia się swoimi wrażeniami i opinią z wykonywanych aktywności.

Wykres nr 1

B2ap3 Thumbnail 1 Plec

Wiek

Wśród respondentów najliczniejszą grupę stanowiła grupa w przedziale wiekowym od 26 do 35 lat (51,6 %), pozostałe grupy stanowiły odpowiednio: 18-25 lat (23,8 % respondentów), 36-45 lat (18 %), pow. 45 lat (4,9 %). Najmniej liczną grupą była grupa wiekowa poniżej 18 lat (1,6 %). Z analizy wynika więc, że najbardziej aktywne są osoby pomiędzy 18 a 45 rokiem życia, czyli osoby studiujące lub pracujące.

Wykres nr 2

B2ap3 Thumbnail 2 Wiek

Rodzaj pracy

Osoby wypełniające ankietę zostały poproszone o wskazanie rodzaju wykonywanej przez siebie pracy. Z analizy wyników ankiety wynika, iż najwięcej osób wśród respondentów wykonuje pracę biurową (47,9 %), pracę mieszaną (22,3 %), inną (18,2 %), zaś najmniej pracę fizyczną (11,6 %).

Wykres nr 3

B2ap3 Thumbnail 3 Rodzaj Pracy

Otrzymane wyniki mogą świadczyć o tym, iż osoby wykonujące pracę biurową bądź mieszaną mają zwiększone zapotrzebowanie na aktywność fizyczną, której brakuje im w ciągu dnia. Z kolei osoby wykonujące prace fizyczne po całodniowym wysiłku nie mają już potrzeby wykonywania dodatkowych ćwiczeń i ich aktywność ogranicza się jedynie do wykonywania pracy fizycznej.

Wielkość miejsca zamieszkania

Wśród osób, które wypełniły ankietę najwięcej osób zamieszkuje miasta o liczbie mieszkańców pomiędzy 200 a 500 tysięcy (42,6 % respondentów), duże miasta powyżej 500 tysięcy (31,3 %), małe miasta do 50 tysięcy mieszkańców (24,6 %), a najmniej miasta pomiędzy 50 a 200 tysięcy mieszkańców (11,5 %).

Z wielkością miejscowości może być związany stan infrastruktury oraz terenów niezbędnych do uprawiania aktywności fizycznej, co wpływa na częstotliwość aktywności. Najrzadziej aktywność jest uprawiana w miastach o liczbie mieszkańców pomiędzy 50-200 tysięcy. Mniejsze miejscowości (często np. wsie) posiadają mnóstwo terenów do uprawiania aktywności (spacery, bieganie, nordic walking itp.). Z kolei w dużych miastach (powyżej 200 tysięcy) istnieje infrastruktura, dzięki której możliwe jest uprawianie innych aktywności (fitness, ćwiczenia siłowe, zajęcia sportowe typu kickboxing, pływanie, itp.).

Wykres nr 4

 

 B2ap3 Thumbnail 4 Miejscowosc

Uprawiane dyscypliny

Przy określaniu uprawianych przez siebie dyscyplin respondenci nie byli ograniczeni do wskazania tylko jednej odpowiedzi, stąd wyniki nie sumują się do 100 %.

Z wyników ankiety wynika, iż respondenci uprawiają różnorodne dyscypliny, wielokrotnie osoby wskazywały kilka różnych dyscyplin, co świadczy o dużym udziale aktywności fizycznej w ich życiu. Wśród dyscyplin sportowych, które uprawiają zdecydowanie dominuje bieganie, które wskazało 36 respondentów (29,51 % z ogólnej liczby respondentów), siłownia i ćwiczenia siłowe - 29 osoby (23,77 %), jazda na rowerze - 24 osoby (19,67 %), fitness - 19 osób (15,57 %) i pływanie – 15 osób (12,29 %). Często wymieniane były również:

·         spacery i szybkie chodzenie - 9 osób (7,38 %) wskazało je jako rodzaj swojej aktywności,

·         7 osób (5,74 %) wymieniło cross fit,

·         po 5 osób (4,1 %) wspomniało tenis i trening obwodowy,

·         po 4 osoby (3,28 %) uprawiają zumbę, ćwiczenia w domu, jogę i taniec,

·         po 3 osoby (2,46 %) - piłkę nożną, aqua aerobic i pump,

·         po 2 osoby (1,64 %) wskazały następujące dyscypliny: tabata, koszykówka, siatkówka, tbc, pilates, squash, ćwiczenia aerobowe, ćwiczenia interwałowe, kickboxing, taekwondo, rolki, spinning, wspinaczka, ping pong, salsę, pompki i aeroboks.

Z kolei najrzadziej uprawianymi aktywnościami są: abs, jazda konna, boks tajski, nordic walking – te aktywności wymieniło tylko 1 osobie (0,82 %).

Jak widać istnieje duże zróżnicowanie w liczbie uprawianych form ruchu, pojawiają się zarówno popularne, jak i te mniej popularne, zarówno sport na outdoorowy, jak i ten uprawiany w klubach fitness czy w domu.

Wykres nr 5
Uprawiane dyscypliny

B2ap3 Thumbnail 5 Dyscypliny

Jak często ćwiczysz

Okazuje się, że respondenci są bardzo aktywną grupą. Aż 58,2 % z nich ćwiczy kilka razy w tygodniu, co świadczy o ich niezwykłej aktywności fizycznej. Kolejną grupę stanowią osoby, które ćwiczą zaledwie kilka razy w miesiącu (18 %), jednak cały czas robią to regularnie. Aż 14,8 % osób ćwiczy codziennie. Jedynie (9 %) osób ćwiczy kilka razy w miesiącu lub rzadziej.

Łącznie codziennie lub kilka razy w tygodniu ćwiczy więc aż 73 %! Wynika z tego fakt, że ćwiczenia fizyczne lub jakakolwiek aktywność ruchowa jest nieodłączną częścią życia powyższych osób.

W dalszej części raportu znajduje się analiza porównawcza częstotliwości ćwiczeń i czasu, który upływa do momentu zauważenia pierwszych efektów.

Wykres nr 6

 

 B2ap3 Thumbnail 6 Czestotliwosc Cwiczen

Jeśli chodzi o częstotliwość ćwiczeń w zależności od płci, to przedstawia się ona następująco:

Wykres nr 7

Częstotliwość aktywności kobiet (w liczbach)

B2ap3 Thumbnail 7 Aktywnosc Kobiet

            Najwięcej kobiet ćwiczy kilka razy w tygodniu (49 osób, czyli aż 54,44 %). Najmniej – bo 8,89 % ćwiczy raz w miesiącu lub rzadziej. Jak widać kobiety wykazują się dużą częstotliwością aktywności.

Wykres nr 8

Częstotliwość aktywności mężczyzn (w liczbach)

B2ap3 Thumbnail 8 Aktywnosc Mezczyzn

Od razu rzuca się w oczy fakt, iż przeważająca jest, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, liczba osób, które ćwiczą kilka razy w tygodniu. W przypadku mężczyzn to aż 66,67%! Kolejne 6,25 % ćwiczy codziennie. Wynika z tego fakt, iż również mężczyźni przywiązują dużo uwagi do systematyczności i dużej częstotliwości aktywności ruchowej.

Od jak dawna ćwiczysz?

Największą grupę stanowią osoby, które ćwiczą regularnie od kilku lat (45,1 %), co świadczy o tym, że są to osoby aktywne i zdeterminowane do tego, by osiągnąć swoje cele oraz takie, które aktywność fizyczną traktują jak jeden z elementów niezbędnych w życiu. Co ciekawe, kolejną pod względem liczebności grupę wśród respondentów stanowią osoby, które ćwiczą dopiero od kilku tygodni (21,3 %). Pozostałe w kolejności pod względem liczby głosów są osoby, które ćwiczą od 6 do 12 miesięcy (19,7 %) i osoby ćwiczące od kilku miesięcy, jednak nie dłużej niż 6 (13,9 %).

Wykres nr 9

 

 B2ap3 Thumbnail Od Jak Dawna Cwiczysz

Jaki był cel podjęcia aktywności fizycznej?

W pytaniu dotyczącym celu podjęcia aktywności fizycznej respondenci mogli zaznaczyć kilka opcji, stąd odpowiedzi nie sumują się do 100 %.

Zdecydowanie najczęściej wymienianymi, o podobnej częstotliwości, powodami podjęcia aktywności fizycznej były: dobre samopoczucie i ogólne zachowanie kondycji (60,7 %) oraz chęć zrzucenia kilogramów (58,2%). Kolejnymi, mniej popularnymi były: chęć zdobycia masy mięśniowej (19,7 %) oraz problemy zdrowotne i konieczność rozpoczęcia aktywnego trybu życiu (18 %). Najrzadziej wymieniane były inne powody podjęcia aktywności fizycznej, jednak respondenci nie wskazali konkretnych przykładów.

            Z analizy wynika więc, że aktywność fizyczna służy zachowaniu dobrej kondycji, zdrowego samopoczucia, czy redukcji wagi.

Wykres nr 10

 

 B2ap3 Thumbnail 10 Cel Aktywnosci

Pierwsze efekty ćwiczeń

Odpowiedzi na pytanie: „Jak szybko zauważyłeś/aś pierwsze efekty ćwiczeń (zarówno w wyglądzie, jak i samopoczuciu)?” były bardzo zróżnicowane. Najczęściej padała odpowiedź „po 1 miesiącu” (37 % respondentów) oraz „pomiędzy 1 a 3 miesiącami” (27,7 %). Kolejno pojawiły się wyrównane pod względem wyników, ale jakże rozbieżne opcje – „już po tygodniu” (18,5 %) oraz „po 3 miesiącach” (16,8 %).

Wykres nr 11

B2ap3 Thumbnail 11 Pierwsze Efekty

Tak duże zróżnicowanie w osiąganiu pierwszych efektów może się wiązać zarówno z intensywnością, jak i częstotliwością ćwiczeń. Istotny jest również rodzaj uprawianej aktywności. 37 % osób zauważyło pierwsze efekty już po miesiącu, co jest bardzo dobrym wynikiem, który z pewnością mobilizuje do dalszych aktywności.

W związku z tym, że efekty zależą w głównej mierze od częstotliwości, poddaliśmy analizie zależność pomiędzy częstotliwością aktywności a pierwszymi efektami w podziale na płeć (i związanym z tym wyborem aktywności). Jak wyglądają osiągane efekty w zależności od tego, jak często uprawiana jest aktywność?

Wykres nr 12

Zależność pomiędzy częstotliwością ćwiczeń a pierwszymi efektami wśród kobiet

 B2ap3 Thumbnail 12 Zaleznosci


            Z analizy danych wynika, iż najszybciej osiągają efekty, które ćwiczą kilka razy w tygodniu oraz codziennie, natomiast najpóźniej osiągają efekty ćwiczące raz lub kilka razy w miesiącu oraz, co ciekawe, codziennie (prawdopodobnie wiąże się to z niską intensywnością ćwiczeń).

Wykres nr 13

Zależność pomiędzy częstotliwością ćwiczeń a pierwszymi efektami wśród mężczyzn

 B2ap3 Thumbnail 13 Zaleznosci 2

 


Wśród mężczyzn również wśród ćwiczących kilka razy w tygodniu lub codziennie szybciej zauważalne są pierwsze efekty (już po tygodniu bądź po ok. 1 miesiącu). Jednak spora grupa mężczyzn zauważa pierwsze efekty pomiędzy 1 a 3 miesiącem lub po 3 miesiącach, a nawet później. Wynika to być może stąd, iż mężczyźni wybierają inne dyscypliny oraz obierają inne cele.

Motywacja do dalszych ćwiczeń

Na otwarte pytanie „Co najbardziej motywuje Cię do dalszych ćwiczeń?” padały bardzo zróżnicowane odpowiedzi, wśród których najczęściej pojawiały się:

·         Zadowolenie z osiąganych efektów;

·         Dobra kondycja i sprawność fizyczna;

·         Lepszy stan zdrowia;

·         Potrzeba aktywności fizycznej;

·         Świetna figura;

·         Lepsze samopoczucie;

·         Endorfiny;

·         Świadomość, że robi się dla siebie coś dobrego;

·         Chęć utrzymania efektów;

·         Utrata zbędnych kilogramów;

·         Chęć pokazania się innym osobom i udowodnienia;

·         Sport stał się stałym elementem stylu życia;

·         Widok innych, którzy mają idealne figury;

·         Negatywne opinie innych osób (np. „jesteś gruba”);

·         Stare zdjęcia;

·         Samozadowolenie;

·         Odnoszone sukcesy.

Zatem największą motywację respondenci czerpali z widocznych efektów swoich wysiłków, zauważalnie lepszej kondycji oraz zmian w wyglądzie, którym często chcieli zaimponować innym bądź udowodnić coś sobie lub innym.

Poniżej wybrane odpowiedzi respondentów:

·         Całe życie NIENAWIDZIŁAM sportu. Uważałam, że to nie dla mnie. W szkole w ramach WF-u spośród różnych dyscyplin wybierałam… szachy! W końcu w wieku 30 lat, po paru latach siedzenia przy biurku poszłam pierwszy raz na siłownię. Powiedziałam trenerowi, że mój cel jest taki, żeby tego nie znienawidzić. Ku mojemu zdumieniu szybko się wciągnęłam i - ciągle nie mogę w to uwierzyć - sport stał się elementem mojego stylu życia. Ale nie tylko. Ta wielka zmiana, jakiej dokonałam, pozwoliła mi uwierzyć, że MOGĘ ZMIENIĆ WSZYSTKO. Aktywność daje mi poczucie, że wszystko jest możliwe, że panuję nad swoim życiem. I to jest dla mnie największą motywacją! [Magdalena]

·         Najbardziej motywuje mnie "to specyficzne uczucie" po dobrze przepracowanym treningu. Zadowolenie, że dałam radę, że znów mi się udało. Motywuje mnie też poczucie, że wiem, że zrobiłam coś dobrego dla swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. [Joanna]

·         Stare zdjęcia, na których nie wyglądam dobrze, wtedy mówię sobie, że nie chcę wracać do tego, jak kiedyś wyglądałam.

·         Motywuje mnie dane sobie słowo, że już nigdy nikt nie będzie się wyśmiewał z tego, że jestem gruba!!! Motywuje mnie zmiana, którą powoli widzę w lustrze i zaczynam kochać swoje ciało :-) [Magdalena]

·         Ćwiczenia to już mój nawyk, po prostu muszę, może to uzależnienie.

·         Może banalne, ale jak ważne: lepsza kondycja, spadek kilogramów, zdecydowanie lepsze samopoczucie, endorfiny pojawiające się w czasie i po treningu. Świadomość tego, że dzięki ćwiczeniom trenuje nie tylko swoje ciało, ale i umysł. Czas poświęcony na trening jest mój i tylko mój - pewna inwestycja w siebie. Ponadto dumny mąż - bezcenna motywacja. [Magdalena]

·         Od kiedy jestem aktywny, na bieżącą kontroluję swoją wagę, wiec kiedy widzę, że wzrasta ona powyżej założonej przeze mnie granicy, trzeba działać :) Więc w pierwszej kolejności motywuje mnie wzrost wagi. Od jakiegoś czasu uczestniczę również w eventach biegowych w których biega również moja 5 letnia córka, a kto miałby być dla niej najlepszym przykładem, jak nie jej tata? Więc w drugiej kolejności jest to moja córka, którą przecież trzeba będzie dogonić ;-) Trzecia motywacja ma dopiero 1.5 roku, ale pewnym jest, że będziemy starali się żeby poszła z nami w dobrą stronę aktywności. [Grzegorz]

·         Aktywność, choć z nazwy fizyczna, przynosi mi wiele pozytywów w sferze mentalnej. Nic tak nie potrafi rozładować napięcia całego korpo-tygodnia czy kolejnej zarwanej nocy z ząbkującą marudą, jak chociażby spacer, czy seria kilku nawet najprostszych ćwiczeń. Nie wspominając o słynnych już endorfinach. A że poprawa sylwetki pójdzie z tym w parze, to czemu miałoby mnie to nie motywować? [Anna]

·         Szybko pojawiające się efekty pierwszych ćwiczeń oraz zasada: im większy wysiłek fizyczny, tym większy relaks psychiczny. Bezcenne dla pracownika korporacji. [Karolina]

·         EFEKTY! To, że z przyjemnością oglądam swój wymodelowany brzuch w lustrze, a nie martwię się już wystającą oponką i boczkami. To cudowne uczucie móc pozbawiać się kompleksów własną pracą, ciężką pracą, ale satysfakcja jest ogromna. Teraz wyjście na trening na siłownię to już nie walka z "nie chce mi się". Na siłowni nie byłam od tygodnia i nie mogę doczekać się jutra, kiedy na siłownię pojadę! :) [Katarzyna]

·         Możliwość zjedzenia czekolady bez obaw, że od razu przytyję.

Podsumowanie raportu

Wyniki ankiety przedstawiają profil osób o średniej i dużej aktywności fizycznej. Zarówno przeciętna, aktywna kobieta, jak i aktywny mężczyzna jest w wieku ok. 26-35 lat, pochodzi z miasta o wielkości 200-500 tysięcy mieszkańców, ma pracę biurową, najczęściej ćwiczy kilka razy w tygodniu i obserwuje efekty już po ok. miesiącu. Najczęściej uprawiają aktywność ruchową już od co najmniej kilku lat. Kobiety najchętniej wybierają bieganie, fitness, siłownię i ćwiczenia siłowe oraz jazdę na rowerze. Z kolei mężczyźni wybierają bieganie, ćwiczenia siłowe, jazdę na rowerze i pływanie.

Możemy wskazać dwa główne powody podjęcia aktywności: najczęściej zarówno kobiety, jak i mężczyźni, chcą poprawić swoje samopoczucie i dążą do redukcji wagi. Czas oczekiwania na efekty jest związany z częstotliwością ćwiczeń, pierwsze efekty aktywności pojawiają się u osób, które ćwiczą często bądź bardzo często (codziennie, kilka razy w tygodniu), zaś najrzadziej u osób, które ćwiczą sporadycznie (np. rzadziej niż kilka razy w miesiącu).

Z kolei największą motywacją do podjęcia i kontynuowania wysiłku, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, jest najczęściej lepsza kondycja, osiągane efekty lepszy stan zdrowia, potrzeba ruchu i lepsze samopoczucie.

Reasumując, dla respondentów powyższej ankiety aktywność fizyczna jest wręcz niezbędnym elementem życia, są bardzo zadowoleni z efektów, które motywują ich do dalszych działań. A im częściej ćwiczą, tym większą mają satysfakcję, motywację i kondycję. Zatem sprawdza się utarty slogan, że „Ruch to zdrowie”.

 

Reklama Min

 Jeżeli wpis Ci się spodobał udostępnij go proszę lub skomentuj :)